หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
กฏหมายธุรกิจ(สาขาคอมพิวเตอร์ , สาขาการตลาด)
กลยุทธ์ทางการตลาด (สาขาการตลาด)
การจัดการขาย (สาขาการตลาด)
การตลาดทางตรง (สาขาการตลาด)
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (สาขาการตลาด)
การตลาดอิเลคทรอนิคส์ (สาขาการตลาด)
การตลาดเพื่อการส่งออก (สาขาการตลาด)
การบริหารการจัดจำหน่าย (สาขาการตลาด)
การบริหารการจัดซื้อ (สาขาการตลาด)
การบริหารการตลาด (สาขาการตลาด)
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (สาขาคอมพิวเตอร์ , สาขาการตลาด)
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม (สาขาการตลาด)
การประกอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา/ระบบปฏิบัติการ (สาขาคอมพิวเตอรฺ์)
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(สาขาการตลาด,สาขาคอมพิวเตอร์)
การพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (สาขาคอมพิวเตอร์)
การวิจัยการตลาด (สาขาการตลาด)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย (สาขาคอมพิวเตอร์)
การส่งเสริมการขาย (สาขาการตลาด)

Skip Navigation

Navigation