หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
เพศวิถีศึกษา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (แบบฝึกหัด , แบบทดสอบ)
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ(แบบฝึกหัด , แบบทดสอบ )
การขายเบื้องต้น /หลักการขาย
การขายเบื้องต้น 2
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การโฆษณา
การส่งเสริมการขาย
การจัดจำหน่ายสินค้าและการบริการ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
วัฒนธรรมอาเซียน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
การเป็นผู้ประกอบการ
การจักแสดงสินค้า และ ศิลปการขาย
วิทยาศาสตร์
กฎหมายพาณิชย์Self enrolment

Skip Navigation

Navigation