รายวิชาทั้งหมด 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ปี60Self enrolment
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ ปี60Self enrolment
3000-1503 มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี60Self enrolment
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ ปี60Self enrolment
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปี60Self enrolment
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ ปี60Self enrolment
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปี60Self enrolment
3200-0002 หลักการขาย ปี60Self enrolment
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ ปี60Self enrolment
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ปี60Self enrolment
3200-1002 หลักการจัดการ ปี60Self enrolment
3200-9001 กฏหมายธุรกิจ ปี60Self enrolment
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ปี60Self enrolment
V-Net ส.2 ปี60Self enrolment

Skip Navigation

Navigation