หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปี60Self enrolment
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ ปี60Self enrolment
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปี60Self enrolment
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ปี60Self enrolment
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ปี60Self enrolment
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน ปี60Self enrolment
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ปี60Self enrolment
2000-1607 เพศวิถีศึกษา ปี60Self enrolment
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ปี60Self enrolment
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ปี60Self enrolment
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปี60Self enrolment
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปี60Self enrolment
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 ปี60Self enrolment
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ปี60Self enrolment
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ปี60Self enrolment
2200-1008 กฏหมายพาณิชย์ ปี60Self enrolment
2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปี60Self enrolment
2202-2007 การจัดแสดงสินค้า ปี60Self enrolment
2202-2107 การประกันภัย ปี60Self enrolment
2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี60Self enrolment

Skip Navigation

Navigation